Terms & Conditions

I. ПРЕДМЕТ 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между АУТОАСИСТ (www.autoassist.bg), наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА. 


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 

1. Наименование на Доставчика: СК Експрес Консулт ЕООД 

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.Младост 2  

3. Адрес за упражняване на дейността:гр. София, ж.к. Младост 2 , www.autoassist.bg 

4. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. Александър Малинов 51, e-mail: info@autoassist.bg, тел.: 0898 / 85 91 93 

(1) Комисия за защита на потребителите  

 

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" No4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22  

 

Уеб сайт: www.kzp.bg 


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА 

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните: www.autoassist.bg предоставя възможност за наемане на личен асистент за обслужване на автомобили при условия, подробно описани в уеб сайта. Autoassist.bg  не е доставчик на сервизно обслужване, не извършва ремонт и диагностика на моторни превозни средства. Autoassist.bg предоставя асистент, който взема вашият автомобил и го кара в сервиз, автомивка или друго място според избраната от вас услуга и избраният от вас доставчик. В случай, че не сте изявили предпочитание към определен доставчик, изборът се прави от наетия от Вас асистент. 

Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет. 


IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА 

Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избраната от него услуга /абонаментен план, когато Услугата се предоставя възмездно. (2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет.  

 

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в страницата му в Интернет, когато Услугата се предоставя възмездно.  

 

(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.  

 

(3) Плащанията към доставчика стават по електронен път, по един от следните начини: 

Плащане с кредитна карта 

Плащане с банков превод 

Плащане с наложен платеж 


V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.  

 

(2) За да използва Услугата, Ползвателят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.  

 

(3) Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.  

 

(4) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да,приемам", "Регистрация" или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.  

 

(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.  

 

(6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.  

 

(7) В случай, че за регистрация на Ползвателя за ползване на услугата е използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.  

 

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.  

 

(2) Договорът се сключва на български език.  

 

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес  https://autoassist.bg/index.php?route=information/information&information_id=5 заедно с всички изменения и допълнения в тях.  

 

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.  

 

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си ,технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на е-мейл, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.  

 

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.  

 

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на Услугата, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.  

 

(8) В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящи общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.  

 

(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.  

 

Чл. 9. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.  

 

(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.  

 

(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.  

 

Чл. 10. Ползвателят осигурява самостоятелно достъп до автомобилът за който е услугата, както и необходимите придружаващи документи.  

 

Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.  

 

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.  

 

Чл. 12. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.  

 

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.  

 

(3) Получателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.  

 

Чл. 13. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.  

 

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за забравени имена и пароли", достъпна на адрес https://autoassist.bg/index.php?route=account/forgotten 


VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Чл. 14. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.  

 

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.  

 

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.  

 

(4) Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната. 


VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 15. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява: 

с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата; 

с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата; при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 

по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 

едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; 

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 

при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;. в случаите по чл. 9, ал. 3 от тези общи условия; 

Чл. 16. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми. 


VIII. Отговорност 

Чл. 17. Доставчикът не носи отговорност за вреди, които нямат пряка връзка с доставянето на услугата. Във всички останали случаи Доставчикът носи отговорност единствено и само ако е предвидено в действащ закон.  

 

Чл. 18. В случаите на кражба или друго престъпление, в резултат на което е настъпила имуществена вреда и за което има съмнение, че е извършено от Личния асистент при или по повод извършването на услугата, Ползвателят може да се обърне към компетентните органи. Доставчикът ще оказва пълно съдействие за изясняване на обстоятелствата и при искане на информация относно личните асистенти, направено по надлежния процесуален ред, ще я предостави на компетентните органите. При описаните обстоятелства, Доставчикът носи отговорност за причиняването на имуществени вреди само и единствено в случаите, в които вината на асистента бъде установена с влязла в сила присъда и/или акт за нарушение .  

 

Чл. 19. Личните асистенти носят лична отговорност при повредени вещи. Доставчикът ще предостави пълната информация за личният асистент при поискване от Ползвателя за предявяване на искане за възстановяване на щети.  

 

Чл. 20. (1) В случаи на имуществена вреда, за която се претендира, че е нанесена от личния асистент при или по повод на доставената услуга, Доставчикът не носи отговорност ако: 

1. По време на доставянето на услугата Ползвателят или негов представител се е намирал в помещението, където се е изпълнявала услугата и не е уведомил незабавно Доставчика за причинената имуществена вреда. 

2. По време на доставянето на услугата, Ползвателят или негов представител не са присъствали в помещението, където се е изпълнявала услугата, не е уведомил Доставчика непосредствено след откриването на щетата и не могат да бъдат предоставени категорични доказателства, че до момента на установяване на щетата друго лице не е имало възможност за достъп до помещението. 

(2) В останалите случаи Ползвателят следва: 

1. Незабавно да уведоми Доставчика за настъпилата щета. 

2. Да предостави категорични доказателства, че щетата е причинена от личният асистент при или по повод на услугата, за която е била ангажирана. 

3. Да предостави доказателства относно размера на настъпилата материална щета. 

 

Чл. 21. Доставчикът не носи отговорност за възстановяване на щети имащи нематериален характер, като например повреждане на вещ със сантиментална стойност за Ползвателя.  

 

Чл. 22. Партньорите на Доставчика, управляващи онлайн плащанията не носят никаква отговорност за вреди причинени при или по повод доставянето на услугата.  

 

Чл. 23. Ползвателя е длъжен да осигури среда, която не създава предпоставки за съмнение за изчезнали или повредени вещи. Например да не оставя пари и бижута на открито място, да не оставя ценни предмети на места, където лесно могат да бъдат повредени. След доставянето на услугата, Ползвателят следва да се увери, че личният асистент е оставила всичко неповредено. 


IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.  

 

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.  

 

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.  

 

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 12.05.2017 г.